Blog

前端醫療

基因報告與大型語言模型
基因報告與大型語言模型
 • 2024-05-19
 • by 張家銘醫師
乳癌與環境賀爾蒙
乳癌與環境賀爾蒙
 • 2024-01-28
 • by 張家銘醫師
先天型糖尿病基因與誘發因子
先天型糖尿病基因與誘發因子
 • 2024-01-21
 • by 張家銘醫師
BRCA2與乳癌
BRCA2與乳癌
 • 2023-12-31
 • by 張家銘醫師
神經纖維瘤的遺傳檢測
神經纖維瘤的遺傳檢測
 • 2023-12-24
 • by 張家銘醫師
失智症,APOE基因
失智症,APOE基因
 • 2023-12-10
 • by 張家銘醫師
中國醫藥大學附設醫院全院演講
中國醫藥大學附設醫院全院演講
 • 2023-11-05
 • by 張家銘醫師
系統醫學與數位替身
系統醫學與數位替身
 • 2023-10-22
 • by 張家銘醫師
幼年型糖尿病的基因異常及預防對策
幼年型糖尿病的基因異常及預防對策
 • 2023-07-30
 • by 張家銘醫師
 • 2023-06-25
 • by 張家銘醫師
空污與肺腺癌
空污與肺腺癌
 • 2023-04-09
 • by 張家銘醫師
 • 2022-11-06
 • by 張家銘醫師
癌症疫苗
癌症疫苗
 • 2022-10-23
 • by 張家銘醫師
標籤